mühendis.kya
mühendis.kya
09 Şubat 2018

AKSA GAZDAN YETKİ ALMA .!

Arkadaşlar merhaba. Ben ve çalıştığım firma ilk defa doğalgaz yetkisi alacağız. myk tarafından istenilen belgeleri tamamladık ancak bir sorunla karşılaştık.sorun şu; bizden istenilen 

doğal gaz tesisi yada diğer mekanik faaliyetlerine yönelik firmanın veya makine mühendisinin proje hazırlamış olduğuna dair onaylı projeler.

şimdi benim sormak istediğim biz daha önce bu işi yapmadığımız için ve ilk defa bu işe gireceğimiz için önceden bir projemiz yok. bu durumda ne yapmamız gerekiyor . önerisi veya fikri olan var mı ?


halimsen2
halimsen2
09 Şubat 2018

kim istiyor gaz dağıtım şirketimi  yoksa  mühendisin yetki aldığı firmamı

gaz dağıtım şirketi isteyemez.

diğerinede ilk defa yetki alıyoruz dersiniz.

halimsen2
halimsen2
09 Şubat 2018

2. İç tesisat ve servis hatları sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

2.1.1. 2.1 Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat bürosunun adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri yazılı kaşeli ve imzalı beyanı ,     

2.2 Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya / Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

2.3 Asıl veya  Dağıtım Şirketince onaylı imza sirküleri,

2.4 Firma sahibi, şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

2.5 Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan firma sahibi ve şirket ortağının  bu durumunu gösteren belgenin aslı veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti ile belgeleri sunulan personel için üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan,

2.6 Doğal gaz veya diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili Makine mühendisine ait iş deneyim belgeleri ya da firmaya ait iş bitirme veya iş durum belgelerinin aslı veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

2.7 Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler: (asıl veya Dağıtım Şirketince onaylı suret olarak sunulur)

2.7.1 Proje;

2.7.1.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı  Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.1.2 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.2 Müşavirlik;

2.7.2.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.2.2 Firmanın doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımı ya da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin iş bitirme veya iş durum belgeleri ya da firma çalışanı Makina mühendisinin doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımında ya da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin çalıştığına dair iş deneyim belgeleri,

2.7.3 Kontrol-Denetim;

2.7.3.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğal gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.3.2 MYK onaylı Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.3.3 Firmanın doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapım veya kontrol ve denetimine ilişkin iş bitirme veya iş durum belgeleri ya da firma çalışanı Makina mühendisinin doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımında veya kontrol ve denetiminde çalıştığına dair iş deneyim belgeleri.

2.7.4 İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

2.7.4.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.4.2 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü  Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.4.3 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi veya Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı Ustalık Belgesi veya doğal gaz tesisatçılığına ilişkin İşyeri Açma Belgesi ya da MYK onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.4.4 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası veya MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.4.5 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.5 Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

2.7.5.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Yetkili Mühendis Belgesi,

2.7.5.2 MYK onaylı Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.5.3 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.5.4 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası veya MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.8. Faaliyet konularına ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan meslek standartlarında belirtilen ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tüm araç, gereç ve ekipmanın temin edileceğine dair başvuru sahibinin yazılı beyanı.

Açıklamalar;

1. Sertifika başvurusunda asıl olarak sunulan belgelerin suretleri Kurum veya Dağıtım Şirketi tarafından onaylanarak işleme konulur ve başvuru sahibinin beyanı dışındaki asıllar iade edilir. Başvuru sahibinin talebi halinde noter onaylı belge  suretleri için de aynı işlem uygulanır.

2. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, firma sahibi, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı dört yıllık yüksek öğrenim belgesi sahiplerinin yaptıkları işi, konusunu ve süresini gösterir, ilgili işveren tarafından düzenlenmiş doğal gaz, altyapı veya  sanayi tesisleriyle ilgili iş deneyim belgelerinin aslı veya Kurumca onaylı sureti temin edilir.

3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler sertifika başvurularından önce 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Türkiye’de şirket kurarak veya şube açarak tescil olunur. Bu kişiler için, EK-3'te yer alan bilgi ve belgelere ilişkin yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve 16/9/1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri başvuruya eklenir.

4. Sertifika alma/tadil/vize başvurusunda sunulan personele, firma sahibi veya ortağına ait belgeler, söz konusu personel firmada çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu süreçte diğer bir sertifika alma/tadil/vize başvurusunda kullanılamaz.

5. Kurumdan “Proje; Mekanik”, “Kontrol ve Denetleme; Mekanik”, “Yapım/Bakım ve Onarım; Mekanik” faaliyet konuları ve kategorilerinde yapım ve hizmet sertifikası alan firmalar, bu konulara karşılık gelen “Proje”, “Müşavirlik”, “Kontrol-Denetim” ve/veya “İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım”  faaliyet konularında  iç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurusunda bulunmaları halinde, EK-3’ün 2 nci  fıkrasının   2.6 ncı alt bendi kapsamındaki belgeleri sunmazlar.

6. Sertifika alma, tadil ve vize başvurusunda sunulan bilgi ve belgeler;  31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.
mühendis.kya
mühendis.kya
10 Şubat 2018

@halimsen  sizin yazdığınız maddelerde 2.6 ve  2.7.2.2   maddelerinde belitilen şartlarda gaz dağıtım firması  istedi
halimsen2
halimsen2
10 Şubat 2018

açıklamalar 2 madde de  ; bu işi nereden öğrendiysen oraya ait biten işlerden örnek isteyebilir.

mühendis.kya
mühendis.kya
10 Şubat 2018

ben bu işe yeni başlıyorum sadece belgelerim var.  o yüzden önceden çizdiğim projem felan yok . nereden öğrenebilirim ki
Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
10 Şubat 2018

AKSAGAZ da böyle birşey yok. Ben Karadeniz Bölgesinden aldım ve böyle saçma sapan birşey istemediler. Hatta hiç bir gaz dağıtım şirketi istemez. bir yanlışlık var bunda.
ibrahimis
ibrahimis
06 Kasım 2019

konu epey eski ama engin uysal sizden bazı bilgiler alabilirmiyim. Karadeniz bölgesi için


Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
12 Kasım 2019

ibrahimis yazdı:
konu epey eski ama engin uysal sizden bazı bilgiler alabilirmiyim. Karadeniz bölgesi için

Onların istedikleri saçmalık öyle bir sey yok. Burada millet çatır çatır yetki alıyor. o eskide kalmış bir prosedür. Veya öylesine laf olsun diye yazılmıştır.


h.eryylmz
h.eryylmz
13 Aralık 2019

Şefim eskiden böyle bir şart yokmuş yakın zamanda epdk 6 ay tecrübe şartı olmayan birisine yetki vermiyor mühendiste olsanız bu böyleymiş. Yani yanınıza ya daha önceden proje üretmiş bir mühendisin sigortasını yapmanız gerekiyor ve sigorta giriş evrağını aksa istiyor veya bir yere girip 6 ay sigortalı çalışıp proje üretmeniz gerekiyor. Artık eskisi gibi açmıyorlar önünü kesmeye çalışıyorlar.


albayısı
albayısı
06 Eylül 2022

S.a aynı sorunla bugün  karşılaştık  bütün  belgeler hersey hazırdı sadece makina mühendisini  iş  bitirme proje gaz açma  istediler  saçma bir şey  ama istiyorlar bence büyük  firmalar baskı  yapıp  yeni girecek  arkadaşların  önünü  kesiyor..
Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.

dogalgazfirmalari.com