Ahmet Solmaz
Uzman Ahmet Solmaz
03 Nisan 2020

Ep 2020-4 Sertifika İptali Hk

Sertifikalı Firmaların Dikkatine;

 

EPDK tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğin 18’inci maddesi 3 üncü fıkradan sonra gelmek üzere, “Kurul tarafından bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında; sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye /sayaca /tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi yapılan işlemler sonucu sertifikanın iptal edilmesi durumunda; sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi ortakları ve sertifika   iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları Kurum tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilir…”

 

hükmünce;

 

1- Kurul Kararının, 12.03.2020 tarihli ve 9247-3 sayısı ile, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 9. Maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 18. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından, Haşim Emre - Emre Enerji firmasına verilmiş 19.02.2013 tarihli ve 12030949 sayılı iç tesisat ve servis hatları sertifikasının iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

2- Kurul Kararının, 19.03.2020 tarihli ve 9258-3 sayısı ile, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 9. Maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 18. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Meydan Isı Sistemleri Mühendislik Proje İnşaat Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne verilen İTS/1203002629 sayılı iç tesisat ve servis hatları sertifikasının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

 

Bu kapsamda; Haşim Emre’nin 12.03.2020 tarihinden itibaren, Veysel Uysal ve Ömer Göktaş’ın 19.03.2020 tarihinden itibaren bir yıl süreyle sertifikalı bir firmada, firma sahibi/ortağı olamayacağı ve sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda sigortalı çalışan olarak istihdam edilemeyeceği belirtilmiştir.

Bu Konuyla alakalı bilgisi olan varmı. Ne olmuş daha detaylı bilgisi olan varmı.


Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
03 Nisan 2020

Çok basit bu şahıslar:

1. Ev tesisatını veya iş yeri tesisatını kaçak yani projesiz çekmiş  olma ihtimalleri var. (en yüksek ihtimal)
2. Ev veya iş yeri tesisatını yetkisiz kişilere yaptırdılar ve resimleri çekilip şikayet edildi.
3. Bu firmalar dışarıya proje çizdiriyorlar ve bunu gaz dağıtım şirketleri yakaladı. ve EPDK ya verdi.

En gücel olanı : A firması gaz dağıtım sertifikalı bir firma  ve Mehmet adındaki ustanın işlerinin projelerini çiziyor. A firması da projesini yolluyor. Her şey yolundayken Mehmet müşterisinin birine yamuk yapıyor ve işini yapmıyor yada sallıyor. Müşteri varıyor Gaz dağıtım ANA Yükleniciye bağırıyor çağırıyor  etrafı birbirine koyuyor. Sonra bakıyorlar senin proje A firmasında. adam dıyor ben A firmasını tanımam Mehmet yaptı işimi. Gaz dağıtım yüklenici Firma Mehmeti de ben tanımam diyor. Arıyorlar A firmasını sonra  A firmasının yetkisini alıyorlar buna benzer bir olay olmuştur muhetemelen .... kolay gelsin.


canguntan
Danışman canguntan
22 Nisan 2020

1-Kanun’un öngördüğü piyasa yapısı ve düzeninin oluşması ve sürdürülmesi için gerek Kanun’da gerekse ikincil düzenlemelerde muhatapları açısından birçok yükümlülüğe yer verilmiştir. Kanun koyucu, piyasanın düzenleyici kurumu olarak EPDK’ya, söz konusu yükümlülükleri ihlal eden kişiler hakkında yüksek idari para cezaları ve lisans iptali gibi ciddi yaptırımların uygulanması yetki ve görevini de vermiştir. Uygulanacak yaptırımlar, Kanun’un “Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasındaki Usul” başlıklı 9 uncu maddesinde belirlenmiştir.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nu ihlal edenlere yaptırım uygulamadan önce ihtar ön koşuldur.

Kanun’un 9 uncu maddesi incelendiğinde ise istisnai durumlar hariç olmak üzere Kanun’a aykırılığı gerçekleştirenler hakkında yaptırım tesis edilmeden önce “İhtar” uygulanmasının zorunlu tutulduğu görülmektedir. İhtar uygulaması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından soruşturma sonucu tespit edilen ihlal sonucunda, hakkında soruşturma yapılan kişiye mevzuata aykırılığın giderilmesi için yazılı uyarı ile uygun bir süre verilmesi ve aykırılığın giderilmemesi halinde ilgiliye aynı maddede yer alan yaptırım veya cezaların uygulanması olarak tanımlanabilecektir.
Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği 18. Madde:

Madde 18 — Sertifikalar Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir. Bir sertifikanın iptali halinde, yeni bir sertifika verilene kadar verilen hizmetin aksamaması için Kurul gereken önlemleri alır.

(Ek fıkra:RG-22/12/2018-30633) Sertifika sahiplerince can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde fiillerde bulunulduğunun yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilmesi, sertifikanın verilmesine esas olan şartların faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlamını taşır. Bu durumda herhangi bir yazılı ihtara gerek olmaksızın sertifika Kurul tarafından iptal edilebilir.

(Ek fıkra:RG-07/11/2003-25282) Yapım ve hizmet sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Kurul tarafından bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında; sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi yapılan işlemler sonucu sertifikanın iptal edilmesi durumunda; sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları Kurum tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilir.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilere, bu kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişilerin sahibi/ortağı/çalışanı olduğu başka kişilere, sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanları istihdam eden kişilere veya bu çalışanların da sahibi/ortağı olduğu kişilere; sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yeni sertifika verilmez.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişiler ve/veya sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanlar, sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle başka bir sertifika sahibi firmada, firma sahibi veya ortağı olamazlar, sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilemezler.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan gerçek kişilerin, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sertifikası iptal edilen kişi olmamakla birlikte ortağı/sahibi/çalışanı olmak bakımından halihazırda sertifikalı bir firma ile ilişkili olması halinde, ilgili sertifika sahibi tarafından söz konusu kişilerin ortaklıktan ve/veya çalışan ise işten çıktığına dair gerekli bilgi ve belgeler ilgili dağıtım şirketine/Kuruma ibraz edilene kadar bu kişiler sertifikalı firmadaki görevleri kapsamında faaliyette bulunamaz. Tüketici mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından mevcut yarım kalan işlerin tamamlanması ile sınırlı olmak üzere bu kişiler ilgili dağıtım şirketinin kontrol ve gözetiminde faaliyet gösterebilir.

(Ek fıkra:RG-13/12/2019-30977) Bu madde hükümleri, lisans sahipleri ve tüketicilere verdikleri hizmet kapsamında bu maddede belirtilen fiiller nedeniyle yapım ve hizmet sertifikasının Kurul tarafından iptal edilmesi ve sertifikasız kişilerin bu maddede sayılan fiilleri gerçekleştirmesi nedeniyle haklarında işlem yapılması halinde de uygulanır.
Der. Firma muhmtemelen yetkisiz bir firmanın ya da ustanın projesini çizip onaylatmış olmalı. Ama muhtemelen bir den çok ihtar yazısı almasına rağmen belli ki bu faaliyetine son vermemiş. Bu arada bu sene ceza 1.100.000 TL'nin üzerinde. Ki 9. madde bu konuyu listeler. Bu cezayı da almışlardır.


 


Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.

dogalgazfirmalari.com