Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
20 Mayıs 2020

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT VE KOLON SÖZLEŞMESİ (firma ve Mütahhit )

25/05/2020

 

 

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT VE KOLON SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

Bir taraf İşin Sahibi KUVVET TARIM adına TURA KUVVET  ile diğer taraftan Yapımcı ALOĞLU ISI MÜHENDİSLİK VE DOĞALGAZ SİSTEMLERİ TİC SAN arasında ve Mustafa Kemal Paşa mah. Fındık sok. No:3  Fatsa/ORDU adrsindeki  Binanın Kolon ve daire içi doğalgaz iç tesisat   işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Kuvvet Tarım adına Turan KUVVET’in  Mustafa Kemal Paşa mah. Fındık sok. No:3  Fatsa/ORDU adresindeki  Binanın Kolon ve iç tesisat doğalgaz hattının çeklimesi işi.

3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ:

Yapımcı yapılması istenen konu işi, KDV dahil  77.000 TL üzerinden bu sözleşme ile eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4. İŞİN SÜRESİ

İşin eksiksiz olarak yapılarak teslim edilmesi için süre bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren 60 gündür.

5.  İŞE BAŞLAMA, İŞİN SÜRESİ,

Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 7 gün içinde Yapımcıya yer teslimi yapılır. Yapımcı yer teslimi tarihinden itibaren 14 gün içinde işe başlamayı ve taahhüdünü …/…/…. tarihine kadar bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6. TEMİNAT:

Sözleşme yapılmasından önce sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle teminat olarak  40.000 TL karşılığı nakit alınır. İşin ilerlemesine bağlı olarak geri kalan meblağlar iş bitiminde  ödemesi planlanmaktadır.

7. ÖDEME PLANI

Yapılacak iş ile ilgili ödeme planı aşağıda verilmiştir.

İşin başında Avans olarak:   40.000 TL

İşin bitirilip teslim edilmesi safhasında: Geri kalan mebla nakit ödenir.

8. İŞİN KONTROLU ve TESLİM ALINMASI

İş Sahibi işin kontrolünü kendi yapmakta veya başka kişi veya kurumlara yaptırmakta serbesttir. Yapımcı işin kontrolü sonucunda fenni şartlara, proje, sözleşme şart ve eklerine göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.

İş tamamlandığı zaman İş sahibi ve Yapımcı “Teslim Tutanağı” düzenlerler

 

10. TEKNİK ŞARTLAR:    

·         İş bu sözleşme kapsamında kullanılan tüm malzemeler, yürürlükte olan İSO  standardı varsa CE belgeli, yoksa TSE belgeli olacaktır.

·         İşe başlamadan önce işyerinde mevcut durum tespiti yapılacaktır. Durumla ilgili işveren ve yüklenici firma arasında mutabakat yapılarak işe başlanacaktır. İşin ilerleyişine etki edecek

·         Yapım sırasında işçi sağlığı ve güvenliğini, malzeme güvenliğini ve yangın güvenliklerini sağlanacaktır. Her gün çalışmalar başlarken ve bitirildiğinde İşin Sahibi bilgilendirilecektır.

·         İş bu sözleşmeden kaynaklanan işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları ve ortam temizliği Yapımcı tarafından temizlenerek işyeri dışına çıkarılacaktır.

11. ÖZEL ŞARTLAR:

·         Yapımcı, işin gerektirdiği sayıda teknik eleman, kalifiye usta, yardımcı ve işçiyi temin edecek olup ayrıca kendisi veya bir yetkilisi işin başında bulunacaktır.

·         Yapımcı işbu sözleşmede belirtilen iş süresine (programına) uymakla yükümlüdür.

·         Yapımcı İş Kanunu, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü ve sonuçlardan sorumlu olacaktır. Yapımcı kullanacağı tüm araç gereçleri, bunlara ait standartlara uygun sarf malzemelerini kendisi karşılayacak ve Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) işyerinde bulunduracaktır.

·         Yapımcı iş bu sözleşme gereğince imalat ve montaj yaptığı süre içinde, mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup; aksi halde diğer imalatlara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.

·         Yapımcının çalıştıracağı personelin SSK giriş ve primleri ile her türlü resmi harç ve vergiler yapımcıya ait olup çalıştırdığı işçilerin ücretlerini, her türlü kanuni kesintileri (vergi, sigorta vb. gibi) eksiksiz ödemekle yükümlüdür

·         Yapımcı taahhüdündeki işi İşin Sahibinin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

12. GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi, işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren [24 ay ] olarak belirlenir. Garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm onarımlar, Yapımcı tarafından karşılanacaktır.

13. KANUNİ ADRES

Yapımcının kanuni adresi olarak ………………………………………………………. gösterilmiştir. Bu adrese yapılacak her türlü tebligatlar aynı gün Yapımcının kendisine yapılmış sayılır.

16. SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI

Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların kanuni ve akdi halefleri hakkında hüküm ifade eder.

İşbu sözleşmenin maddelerinden bir veya birkaçının geçersizliği ve / veya hükümsüzlüğü sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini ve salahiyetini etkilemeyecektir.

17. TEBLİGAT ADRESLERİ

Yukarıda verilen adresler, tarafların tebligat adresleridir. Adres değişikliği diğer tarafa en az 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, daha önceki adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

 

İşbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca ..... / …. / 2011 tarihinde okunarak imza altına alınmıştır.

İŞİN SAHİBİ                                                            YAPIMCI

Ad ve Soyadı / Unvan-İmza                                     Ad ve Soyadı / Unvan- Kaşe ve İmza


Bunu Kendim biraz düzenledim. AKSAGAZ artık Ruhsat projeye izin veriyor ve benden buna benzer bir sözleşme istediler. Bende ihtiyacı olan arkadaşlar olur diye buradan yayınlıyorum. içeriği siz kendinize göre düzenlersiniz.


SAYISAL
SAYISAL
23 Mayıs 2020

RUHSAT PROJEDEN KASTINIZ NEDİR BİRAZ DAHA DETAYLI ANLATIRMISINIZ BİZİM BÖLGEDE OLMADI VE DUYMADIM HİÇ , NEDİR VE NE İŞE YARAR TEŞEKKÜR EDERİM


Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
23 Mayıs 2020

SAYISAL yazdı:
RUHSAT PROJEDEN KASTINIZ NEDİR BİRAZ DAHA DETAYLI ANLATIRMISINIZ BİZİM BÖLGEDE OLMADI VE DUYMADIM HİÇ , NEDİR VE NE İŞE YARAR TEŞEKKÜR EDERİM


Söyle açıklayayım. 
Yeni yapılan bir bina veya site düşünün, sizde bunun inşaat aşamasında doğalgazını çekmek istiyorsunuz. Müşterinize böylece  doğalgazlı olarak (kombisi takılı sadece sayaç alacak alan müşteri sonra kullanacak) satıp dairenizin değerini arttırmış olacaksınız. Yada;
Bazı binalarda doğalgaz çekimi maddi olarak müşterilere zarar verebiliyor. Özellikle mutfak dolapları ve alçıpan yapacak kişilere maddi açıdan zora sokabiliyor. Yani müşteri sonradan doğalgaz çektirmek isterse sıfır binasını delik deşik etmek zorunda kalabiliyor, Bunun gibi nedenlerle hem mütahhitlere hemde müşterilere Gaz Dağıtım firmaları kolaylıklar sağlayabiliyor. Bina yapım aşamasında Doğalgaz tesisatını çektiriyorlar  böylece Hem Doğalgaz firması kazanıyor hemde müşteri veya müteahhit ekstra masraftan kurtulmuş oluyor. Bunun için
1.Zetacadde projenizin imzalı örneğini gaz dağıtım firmasına yolluyorsunuz. İmzalı olması şart. Ve açıklamasını yazıyorsunuz. Neden çekme zorunluluğu olduğunun.
2. Müteahhit veya ilgili müşteri ile yukarıdaki benzeri bir sözleşme imzalıyorsunuz onuda mail olarak gaz dağıtım firmasına yolluyorsunuz. Onay geldikten sonra tesisatı yapabilirsiniz. 
3. Servis kutusu koyulduktan sonra 1 ay içinde yaptığınız tesisatın orjinalı zetacad üzerinden yolluyorsunuz ve bütün dairelerin abonelikleri yapılmış olacak şekilde. Hepsi bu kadar.


SAYISAL
SAYISAL
25 Mayıs 2020

Bunun şu şekilde bir sıkıntısı çıkabilir , yapılan her sözleşmenin damga vergisini ödemek zorundasınız , oransal olarak küçük bir meblağ  binde 9 sanırım . 2016 yılında bizim bölgede maliye denetleme yapmıştı , gaz dağıtım firmasından proje ve sözleşmeleri istemişti , o dönemki meblağda her yapılan iç tesisat için 500 tl bir fatura istemişti , şimdiki rakam 750 tl , asıl bizim çok iyi bilmediğimiz düzenlenen her sözleşme örneği için de binde 9 damga vergisi ödemek zorunda olduğumuz . Sizin de düzenlemiş olduğunuz sözleşme örneği 2 kez istenirse iki kez damga vergisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabi getirisi yani size olan faydası , kimi konularla mücadelede size faydası daha yüksek gibi görünüyor. Bilgilendirmeniz için teşekkürler.
Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.