VB
Danışman VB
18 Mart 2009

Alt Yapi Kanal Kazi Sartnamesi

İÇİNDEKİLER

1.        Konu

2.        Malzeme ve Ekipman

3.        Güzergah

4.        Kanal Ebadı

5.        Temizleme

5.1.     Engellerin Kaldırılması

5.2.     Dolaşım

5.3.     Trafik Değişiklikleri

6.        Yol Kaplamalarının Kaldırılması

7.        Kanalın Kazılması

8.        İksa ve Takviye

8.1.           Kanal

8.2.           Mevcut Yapılar

9.        Suyun Alınması

10.        Kaynak Çukurları

11.        Hafriyat Malzemeleri

12.        İşaretleme, Parmaklıklarla Çevirme ve Aydınlatma

12.1.           İşaretleme

12.1.1.     Şantiye Tanıtım Levhası

12.1.2.     Trafik İşaretleri

12.2.           Korkuluk

12.3.    Aydınlatma

 1.        KONU

Bu şartname, boru hatlarının döşeneceği kanalların kazılması, temizlenmesi ve bitirilmesi ile ilgilidir.

 

2.        MALZEME VE EKİPMAN 

Müteahhit kanalların kazılması, temizlenmesi ve bitirilmesi, hafriyat ve dolgu malzemesinin nakliyesi, kanalların drenajı ve işlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan takviyeler, iksa, muhafazalar, kılıflar ve borular gibi elemanlar için gerekli olan bütün malzeme ve ekipmanı sağlayacaktır. Müteahhit, ilgili yetkililerden, bu malzeme ve ekipmanı kullanmak için gereken bütün izinleri kullanacaktır.

 

3.        GÜZERGAH 

Kanalın güzergahı zemin üzerine Mühendis ile saptanan nihai güzergaha uygun olarak, yerinde işaretlenecektir.

Kazının elle yürütüldüğü durumlarda kanalın iki kenarı zemine işaretlenecektir. Makina kullanıldığında ise kanal genişliğinin kepçe büyüklüğüne bağlı olması nedeniyle sadece bir kenar işaretlenecektir.

Kanalın güzergahı, aksi, özel nedenlerle Mühendis tarafından istenmediği takdirde, boru hattının ekseni binalardan bir metreden az olmayacak şekilde olacaktır.

Engellerle karşılaşılması durumunda, Müteahhit, Mühendis güzergahı kabul edene kadar bu engellerin etrafına deneme çukurları açacaktır.

Deneme çukur en az 25 metre ara ile güzergah aksına dik istikamette 1,00X0,50Xh+0,50 ebatlarında olacaktır. H=boru çapına göre belirlenen tranşe derinliği

Her durumda, kanal güzergahı üzerinde diğer altyapı tesislerinin var olup olmadığının kontrol edilmesi Müteahhit’ in sorumluluğu altında olacaktır. İnşaat çizimlerindeki ihmaller yeraltı tesisatlarının veya engellerin yokluğu şeklinde kabul edilmeyecektir. Müteahhit, özellikle inşaat çizimleri yapıldıktan sonra döşenen yeni tesisatlar için önlem alacaktır.

4.   KANAL EBADI 

Kanal genişliği borunun dış çapından 20 cm büyük olacaktır. Kanalın  minimum derinliği, özel şartnamelerde belirtilen boru üzeri dolgu yüksekliğine bağlı olarak belirlenecektir.

Engel geçme, yerinde bağlantı v.s. olması durumunda, gerektiğinde yeterli bir çalışma alanı yaratmak için kanalı yukarıda belirtilenden daha geniş ve daha derin hale getirmek, Müteahhit’ in sorumluluğu altındadır.

5.        TEMİZLEME 

5.1.           ENGELLERİN KALDIRILMASI

Müteahhit şantiyedeki yol yapım yığınları, menhol kapakları, geçici barakalar v.b. gibi her tür engeli uygun makamlarla mutabakat içinde temizleyecektir.

Müteahhit inşaat çizimleri yapıldıktan sonra yeni engeller ortaya çıksa dahi, bu meseleyi uygun makamlarla uzlaşmaya vardıracaktır.

5.2.           DOLAŞIM 

Müteahhit yayaların ve yol kullananların serbest ve güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla gerekli olan bütün temizleme işlerini yerine getirecektir.

Müteahhit yayalar ve taşıtların kanaldan serbestçe ve güvenli bir şekilde geçmelerini temin edecektir.

Müteahhit, kanalın sokaklar, yollar ve kaldırımlar boyunca veya bunlar üzerinden kazıldığı yerlerde yayalar ve taşıtlar için özel şartnamelerde belirtilen şekilde geçici köprüler tesis edecektir. Kanalın üzerinden geçtiği yolların daralmaması için yol genişliğince yeterli kalınlıkta saç levha koyacaktır.

5.3.           TRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİ 

Sokaklar ya da trafik koşullarından dolayı trafiğin değiştrilmesi, sınırlanması, yönünün değiştirilmesi ya da hemen geçici olarak durdurulması için gerektiğinde, Müteahhit Belediye ve Emniyet makamları ile ilgilenecek ve Mühendis kararlaştırılan düzenlemelerden haberdar edecektir.

6.       YOL KAPLAMALARININ KALDIRILMASI

Asfalt, bitüm veya beton yol kaplaması olması durumunda yol kaplamaları uygun kesiciler ile çıkartılacaktır. Kaldırım taşları, bordür taşları, parke taşları veya seramik karolar muhtemel bir tekrar kullanım için dikkatle çıkartılmalıdır. Tekrar kullanıma uygun olmayan malzemeler şantiye yerinden hafriyat ile birlikte derhal uzaklaştırılmalıdır. Tekrar kullanıma uygun olan malzemeler Mühendis tarafından verilen talimatlar doğrultusunda düzenli bir şekilde istiflenecektir.

Bu konuda henüz bir cevap yazılmamış.Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.