fatihuzmezz
fatihuzmezz
09 Şubat 2016

topla.lps komutu sorunu

arkadaşlar topla komutunu kullanıyorum ama bazi çizgilerde toplama yapmıyor sanırım çizgi korumada vb. bir durum var bunu nasıl düzeltirim bilgisi olan varmı ?


fatihuzmezz
fatihuzmezz
09 Şubat 2016

poliline ile çizilmiş şeyleri toplamıyormuş başınıza gelirse patlat komutu ile çizgileri patlatın düzeliyor. 


semiyildiz
Danışman semiyildiz
10 Şubat 2016

;;;================================================;;;
;;;   seçilen çizgilerin uzunluklarını toplar ve siler                            ;;;
;;;       17/08/2011  www.autocadokulu.com                               ;;;
;;;================================================;;;
(defun c:TotL (/ sSeT L n ToT PvT oTyp ctx a)
  (setvar "cmdecho" 0) (command "_.undo" "group")
  (setvar "modemacro" "M.Sahin Guvercin") (vl-load-com)
  (if (not
    (setq sSeT (ssget (list (cons 0 "LINE,*POLYLINE,ARC,ELLIPSE,SPLINE,CIRCLE")
                            (cons -4 "!=") (cons 60 1))))) (exit))
  (setq L (sslength sSeT) n -1 ToT 0)
  (while (< (setq n (1+ n)) L)
    (setq PvT (ssname sSeT n) oTyp (cdr (assoc 0 (entget PvT))))
    (cond ((= oTyp "ARC")
           (setq ToT (+ ToT (vla-get-arclength (vlax-ename->vla-object PvT)))))
          ((or (= oTyp "LINE") (= oTyp "LWPOLYLINE") (= oTyp "POLYLINE"))
           (setq ToT (+ ToT (vla-get-length (vlax-ename->vla-object PvT)))))
          ((= oTyp "CIRCLE") (setq ToT (+ ToT
                        (vla-get-circumference (vlax-ename->vla-object PvT)))))
          ((or (= oTyp "ELLIPSE") (= oTyp "SPLINE"))
           (command "._area" "e" PvT) (setq ToT (+ ToT (getvar "perimeter")))))
    (setq PvT (entget PvT))
    (if (assoc 60 PvT) (entmod (subst (cons 60 1) (assoc 60 PvT) PvT))
                       (entmod (append PvT (list (cons 60 1)))))
    (entupd (cdr (assoc -1 PvT))))
  (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list 0.0 0.0 0.0)) 
                 (cons 11 (list 0.0 0.0 0.0)) (cons 40 (getvar "textsize"))
                 (cons 1 (rtos ToT)) (cons 50 0.0) (cons 72 0)))
  (setq dro (entlast) sp0 (list 0.0 0.0 0.0) a nil)
  (while (and (/= 3 (car (setq sp (grread T 4 2)))) (/= (car sp) 25))
    (if a (redraw (ssname a 0) 4)) (TrnsLt dro sp sp0) (entdel dro)
    (setq sp0 (cadr sp)) (if (setq a (ssget sp0 (list (cons 0 "*text"))))
                           (redraw (ssname a 0) 3)) (entdel dro))
  (if (= (car sp) 3)
    (progn (TrnsLt dro sp sp0) (entdel dro)
      (if (setq tp (ssget sp0 (list (cons 0 "*text"))))
        (progn (setq ctx (entget (ssname tp 0))
                     ctx (subst (cons 1 (rtos ToT)) (assoc 1 ctx) ctx))
          (entmod ctx) (entupd (cdr (assoc -1 ctx)))))) (entdel dro))
  (if ToT (princ (strcat "\nToplam Uzunluk: " (rtos ToT))))
  (setvar "modemacro" "") (command "_.undo" "e") (princ)
)
(defun TrnsLt (pr1 pr2 pr3 /)
  (vla-transformby (vlax-ename->vla-object pr1) (vlax-tmatrix
      (list (list 1 0 0 (- (car (cadr pr2)) (car pr3)))
            (list 0 1 0 (- (cadr (cadr pr2)) (cadr pr3)))
            (list 0 0 1 (- (caddr (cadr pr2)) (caddr pr3)))
            (list 0 0 0 1))))
)

;;;================================================;;;
;;;   Prepared by: M. Şahin Güvercin (ProhibiT)    ;;;
;;;       17/08/2011  www.autocadokulu.com         ;;;
;;;================================================;;;
(defun c:VsbLe (/ sSeT L PvT)
  (setvar "cmdecho" 0) (command "_.undo" "group")
  (setvar "modemacro" "M.Sahin Guvercin")
  (if (not (setq sSeT (ssget "x"
                      (list (cons 0 "LINE,*POLYLINE,ARC,ELLIPSE,SPLINE,CIRCLE")
                            (cons 60 1))))) (exit))
  (repeat (setq L (sslength sSeT)) (setq L (1- L) PvT (entget (ssname sSet L)))
    (entmod (subst (cons 60 0) (assoc 60 PvT) PvT)) 
    (entupd (cdr (assoc -1 PvT))))
  (setvar "modemacro" "") (command "_.undo" "e") (princ)
)semiyildiz
Danışman semiyildiz
10 Şubat 2016

bu lispi de kullanabilirsin,seçilen çizgileri topluyor ve siliyor.
Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.